Ustaw jako startową Linkuj do nas!

Strona główna
Promocje
Nowości
Wyszukiwanie zaawansowane
SZUKAJ: 
SZUKAJ: 
 










REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://butik.female.pl, który prowadzony jest przez VMP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 30-390 Kraków, przy ul. Zawiłej 65E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839593, NIP 676-258-02-46, REGON 385983116.

Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):

VMP Group sp. z o.o.

ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

Poczta elektroniczna: kontakt@olive.pl 

Kontakt telefoniczny:

Telefon kom.: 513 186 393 (opłata wg stawki operatora)

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Konto bankowe:

BRE Bank S.A. o/Łódź wydział bankowości elektronicznej mBank

27 1140 2004 0000 3102 4340 2801

2. Definicje pojęć:

a)     Klient/Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.

b)     Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c)     Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

d)     Sklep internetowy - sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://butik.female.pl

e)     Sprzedawca/Usługodawca - Piotr Grochowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VMP Group sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839593, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków, NIP: 676-258-02-46, REGON: 385983116.

f)      Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem Umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF - program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO"), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a)     możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedawcy,

b)     rejestracja Konta i prowadzenie Konta Klienta,

c)     składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,

d)     usługi dodatkowe: Newsletter, Opinie Klienta, Zapytaj o produkt, Resetuj hasło, Formularz kontaktowy.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

a)     posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

b)     aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

c)     aktywne konto poczty elektronicznej,

d)     najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera,

e)     włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

f)      minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i załączników dostarczanych wraz z pocztą, niezbędne jest posiadanie:

a)     w przypadku poczty elektronicznej - aktywnego konta poczty elektronicznej,

b)     w przypadku załączników - programu obsługującego pliki danego typu w szczególności pdf, doc, docx, odt, txt, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Stosowane pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio dostosować stronę Sklepu do jego indywidualnych ustawień. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 4 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W tym celu należy kliknąć na zakładkę "Rejestracja", następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk "Zarejestruj".

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

3. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl lub w formie pisemnej na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

 

§ 5 Składanie zamówień

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt oraz potwierdzić wybór klikając na przycisk "Dodaj do koszyka". Następnie Klient może kontynuować zakupy klikając na przycisk "Kontynuuj zakupy" lub sfinalizować zakup klikając na przycisk "Pokaż koszyk".     W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka poprzez zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie danego produktu.              W koszyku istnieje możliwość wpisania kodu rabatowego w okienku "Wpisz kod rabatowy".

3. W kolejnym kroku, Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia, do wyboru są następujące opcje:

a)     zakładka "Posiadam Konto" - po zalogowaniu do Konta, dane kontaktowe pobierane są automatycznie do formularza zamówienia,

b)     zakładka "Zakup bez rejestracji" - w tym przypadku należy podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru): imię, nazwisko, ulica numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj, adres e-mail, numer telefonu,

c)     zakładka "Założenie Konta" - po wypełnieniu formularza zamówienia należy zaznaczyć checkbox "Tak, chcę założyć Konto podczas zakupu".

4. Następnie dokonujemy wyboru formy dostawy jak i formy płatności. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia klikamy na przycisk "Potwierdź zakup", po czym na stronie Sklepu zostaje wyświetlona informacja podsumowująca złożone zamówienie.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu.

§ 6 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto - zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

3. W związku z zawarciem umowy sprzedaży Sprzedawca wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży tj. paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

§ 7 Sposoby i terminy płatności za towar

 

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a)     przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)     kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez system płatności PayU,

c)     kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez system płatności PayPal,

d)     kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez system płatności mTransfer,

e)     pobranie pocztowe - płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru.

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez BRE Bank S.A. o/Łódź wydział bankowości elektronicznej mBank - numer rachunku:

27 1140 2004 0000 3102 4340 2801

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 - 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayPal prowadzi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L - 2449 Luxembourg. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu mTransfer prowadzi mBank. Usługa ta dostępna jest dla wszystkich Klientów mBanku.

 

5. Terminy płatności za towar:

a)     Poczta Polska (przesyłka krajowa) - w przypadku wyboru płatności przelew bankowy, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku płatności za pobraniem - płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

b)     Paczkomaty InPost (przesyłka krajowa) - w przypadku wyboru płatności przelew bankowy, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku płatności za pobraniem - przesyłka doręczana jest do Paczkomatu, odbiór przesyłki następuje po opłaceniu kwoty w formie gotówkowej za pośrednictwem terminala POS.

c)     Firma kurierska DPD (przesyłka krajowa) - w przypadku wyboru płatności przelew bankowy, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku płatności za pobraniem - płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

d)     Termin zapłaty - Poczta Polska (w granicach Unii Europejskiej) - w przypadku wyboru płatności przelew bankowy, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników DPD, Poczta Polska oraz paczkomaty InPost. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

a)     przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)     przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Terminy dostawy towaru:

a)     Poczta Polska - przesyłka ekonomiczna "POCZTA48" dostarczana jest w ciągu deklarowanych 1-5 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi, natomiast przesyłka priorytetowa pobraniowa "POCZTA24" dostarczana jest w ciągu deklarowanych 1-3 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

b)     Paczkomaty InPost - przesyłka dostarczana jest do wybranego w trakcie składania zamówienia paczkomatu InPost. Powiadomienie o gotowości odbioru przesyłki następuje poprzez przesłanie wiadomości SMS na telefon Klienta. Dostawa do paczkomatu trwa zazwyczaj 1-3 dni roboczych.

c)     Firma kurierska DPD - gwarantowany termin dostawy wynosi 48 godzin (2 dni robocze) od dnia jej nadania. Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze. Firma DPD dostarcza przesyłki zazwyczaj w godzinach od 8: 00 do 16: 00, w większych miastach możliwa dostawa w godzinach popołudniowych jak i wieczornych.

d)     Poczta Polska - przesyłka zagraniczna - (w granicach Unii Europejskiej) - dostawa odbywa się w ciągu 1-10 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

e)     Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy - odbiór osobisty możliwy jest po otrzymaniu powiadomienia w formie tekstowej SMS, w punkcie odbioru w Krakowie, przy ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 16: 00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 5561- 5563 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

b)     żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

a)     pisemnie na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków,

b)     w formie elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl 

c)     telefonicznie pod numerem: 513 186 393.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny (ulica numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w §9 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

8. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks Cywilny).

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a Konsumentem. Informacja na temat zasad oraz trybu procedury mediacyjnej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul Ujastek 1, 30 - 001 Kraków http://www.krakow.wiih.gov.pl 

3. Konsumenci mogą złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

4. Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 - 18: 00, opłata za połączenie według stawki operatora) lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

5. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/   Europejska platforma ODR umożliwia Konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej VMP Group sp. z o.o. do kontaktu to: kontakt@olive.pl

6. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl 

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 31 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w § 11 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl lub pisemnie na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)     dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)     dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)     w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)     w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)     w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

 

§ 12 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa "Newsletter" związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę "Newsletter" podczas rejestracji Konta jak i procesu składania zamówienia a także po wpisaniu adresu             e-mail w zakładce "Zapisz się do Newslettera" i kliknięciu na przycisk "Zapisz mnie". Usługobiorca może zrezygnować z usługi "Newsletter" przesyłając drogą elektroniczną swoją rezygnację na adres e-mail: kontakt@olive.pl lub wpisując adres e-mail w zakładce "Wypisz się z Newslettera" i klikając na przycisk "Wypisz mnie". Rezygnacja z usługi "Newsletter" oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa "Newsletter" świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa "Opinie Klienta" umożliwia dodawanie opinii do wybranych produktów. W celu dodania opinii należy wybrać określony produkt i kliknąć w zakładkę "Opinie Klienta". Następnie należy podać pseudonim osoby dokonującej opinii, temat opinii, wpisać treść opinii oraz kliknąć na przycisk "Dodaj recenzję". Na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż opinia została przekazana do Usługodawcy celem jej zatwierdzenia. Usługa "Opinie Klienta" świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa "Zapytaj o produkt" dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy na karcie produktu kliknąć w zakładkę "Zapytaj o produkt", następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, wpisać odpowiednią treść zapytania oraz kliknąć na przycisk "Wyślij". Usługa "Zapytaj o produkt" świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa "Resetuj hasło" dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych logowania w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę "Resetuj hasło", jaka znajduje się na stronie Sklepu, następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na przycisk "Wyślij". Na stronie Sklepu zostaje wyświetlona informacja, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa "Resetuj hasło" świadczona jest nieodpłatnie.

 

5. Usługa "Formularz kontaktowy" dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia kontakt z Usługodawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę "Kontakt", następnie należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, określić temat, wpisać treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk "Wyślij". Usługa "Formularz kontaktowy" świadczona jest nieodpłatnie.

§ 13 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl a także w formie pisemnej na adres: VMP Group sp. z o.o. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 14 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk "Potwierdź zakup". Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz zmiany sposobu płatności. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta w zakładce "Moje Konto".

§ 15 Wymiana towaru

Klient ma możliwość wymiany towaru w terminie 31 dni od dnia odebrania przesyłki z towarem. Wymiana towaru możliwa jest tylko w przypadku, gdy towar jest zgodny z umową. W celu dokonania wymiany towaru należy:

a)     złożyć nowe zamówienie w Sklepie internetowym wpisując w polu "Uwagi", słowo "WYMIANA" oraz numer poprzedniego zamówienia, który można znaleźć w specyfikacji zamówienia,

b)     wydrukować i wypełnić "Formularz wymiany towaru", jaki dostępny jest na stronie Sklepu pod adresem:
http://butik.female.pl/formularz_wymiany.pdf wpisując w nim numer zamówienia,

c)     odesłać towar wraz z wypełnionym formularzem wymiany na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków z dopiskiem "Wymiana",

d)     pokryć koszty przesyłki towaru podlegającego wymianie oraz koszty ewentualnej dopłaty, w przypadku wyboru droższych produktów na wymianę,

e)     odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.

 

§ 16 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

3. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

a)     wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

b)     prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,

c)     prowadzenia działań marketingowych,

d)     ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a)     art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

b)     art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c)     art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d)     art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

 

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a)     dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy (nazwa firmy) oraz numer NIP,

b)     dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,

c)     dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres dostawy, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP,

d)     dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a)     zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług drogą dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b)     z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a)     firmom, które zajmują się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,

b)     operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

c)     podmiotom świadczącym usługi księgowe,

d)     podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, dostawcy oprogramowania umożliwiającego wysyłkę newslettera, oraz hostingu.

8. Przysługują Państwu następujące prawa:

a)     prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

b)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@olive.pl 

10. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

a)     dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

b)     dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

c)     dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

d)     dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Zdjęcia dostępne na stronie Sklepu http://butik.female.pl stanowią własność Sprzedawcy i producentów współpracujących ze Sprzedawcą. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub w części bez zgody Sprzedawcy jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy a także w przypadku przebudowy strony Sklepu mającej istotny wpływ na usługi świadczone drogą elektroniczną. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 maj 2018 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

- Adresat: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków, adres e-mail: kontakt@olive.pl numery telefonów: 513 186 393

- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'Butik.female.pl' stanowi zaproszenie do składania ofert.

REKLAMA    KONTAKT    PARTNERZY    REDAKCJA   Wnętrza    Weterynarz    ile kalorii ma
© 2004 - 2009 Herbert Grossfuss Media
Blog Facebook Blip Flaker Twitter